You are here: Home Dịch vụ Chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt Samsung USA

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt Samsung USA

Email In PDF.

N915A TV

Tiếng Việt Samsung AT&T, T-Mobile... xách tay USA

     Vietnam's Gsm Team : hỗ trợ Unlock & chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt cho hầu hết các máy điện thoại Samsung xách tay từ Mỹ - USA của nhà mạng AT&T, T-Mobile, U.S Cellunar, Metro PCS, Cricket, Sprint, Vezizon.. Samsung Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge, Note 5, S3, S4, S5, S6, S6 Edge, S6 Plus, S7, S7 Edge, J3, J7 .. Dịch vụ độc quyền duy nhất tại Vietnam của chúng tôi..

Danh sách hỗ trợ Unlock & Nạp Tiếng Việt

 

 

SM-N920A Galaxy Note 5 - AT&T Tiếng Việt

 • N920AUCU2AOI6 Tiếng Việt 5.1.1
 • N920AUCU2APB2 Tiếng Việt 5.1.1
 • N920AUCS2APE3 Tiếng Việt 5.1.1
 • N920AUCU2BPE6 Tiếng Việt 6.0.1
 • N920AUCS2BPG1 Tiếng Việt 6.0.1
 • N920AUCS3BPH4 Tiếng Việt 6.0.1
 • N920AUCU3CPHA Tiếng Việt 6.0.1
 • N920AUCS3CPJ1 Tiếng Việt 6.0.1
 • N920AUCS4CPK1 Tiếng Việt 6.0.1
 • N920AUCS4CPL1 Tiếng Việt 6.0.1
 • N920AUCS4CQA1 Tiếng Việt 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • N920AUCS4CQB2 Tiếng Việt 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • N920AUCU4EQC6 Tiếng Việt 7.0 - Phiên bản 2017
 • N920AUCS4CPL1

SM-N920T Galaxy Note 5 - T-Mobile Tiếng Việt

SM-N915A Galaxy Note Edge Tiếng Việt - AT&T

 • N915AUCU1ANK2 Tiếng Việt Android 4.4.4
 • N915AUCU1BOC6 Tiếng Việt Android 5.0
 • N915AUCU1B0C7 Tiếng Việt Android 5.0.1
 • N915AATT2BOC8 Tiếng việt Android 5.0.1
 • N915AUCU2COI2 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N915AUCU2COI3 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N915AUCS2COI4 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N915AUCS2COI5 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N915AUCS2COI6 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N915AUCS2COI7 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N915AUCS2COI9 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N915AUCU2DPH5 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • N915AUCS2DPH7 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • N915AUCU2DPK1 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản SPL 2017
 • N915AUCS2DPK4 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản SPL 2017
 • N915AUCS2DPK5 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản SPL 2017

SM-N910A Galaxy Note 4 Tiếng Việt - AT&T

 • N910AUCU1ANIE Tiếng Việt Android 4.4.4
 • N910AUCU1BNK3 Tiếng Việt Android 4.4.4
 • N910AUCU1COC2 Tiếng Việt Android 4.4.4
 • N910AUCU2COC6 Tiếng Việt Android 5.0.1
 • N910AUCU2DOI2 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N910AUCU2DOI3 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N910AUCS2DOI4 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N910AUCS2DOI5 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N910AUCS2DOI6 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N910AUCS2DOI9 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • N910AUCU2EPF2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • N910AUCU2EPH5 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • N910AUCS2EPH7 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • N910AUCS2EPK1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • N910AUCS2EPK2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • N910AUCS2EPK3 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • N910AUCS2EPK4 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • N910AUCS2EP54 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017

SM-N900A Galaxy Note 3 Tiếng Việt - AT&T

 • N900AUCUEOC1 Tiếng Việt Android 5.0
 • N900AUCUEOC2 Tiếng Việt Android 5.0

SM-G550T Galaxy On5 Tiếng Việt T-Mobile

SM-G550T1 Galaxy On5 Tiếng Việt Metro PCS

SM-G550T2 Galaxy On5 Tiếng Việt

SM-G750A Galaxy Mega 2 Tiếng Việt - AT&T

 • G750AUCU3AOFA Tiếng Việt Android 4.4 advice.4
 • G750AUCU3BOH4 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G750AUCS3BOH5 Tiếng Việt Android 5.1.1

SM-G800A Galaxy S5 mini Tiếng Việt - AT&T

 • G800AUCU2AOD5 Tiếng Việt Android 4.4.4
 • G800AUCU3AOF2 Tiếng Việt Android 4.4.4
 • G800AUCU3AOF3 Tiếng Việt Android 4.4.4
 • G800AUCU3BOJ8 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G800AUCU3BOJ9 Tiếng Việt Android 5.1.1 - Phiên bản SPL 2017

SM-G850A Galaxy Alpha Tiếng Việt - AT&T

 • G850AUCU1BOC6 Tiếng Việt Android 5.0.2
 • G850AUCU1BOC7 Tiếng Việt Android 5.0.2
 • G850AUCS1BOC8 Tiếng Việt Android 5.0.2 - Phieen banr SPL 2017

SM-G890A Galaxy S6 Active Tiếng Việt - AT&T

 • G890AUCU2AOF4 Tiếng Việt Android 5.0.2
 • G890AUCU3BOJE Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G890AUCU3BPB3 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G890AUCS3BPCG Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G890AUCS3BPDS Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G890AUCU4CPF1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G890AUCS4CPF3 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G890AUCU4CPH3 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G890AUCU4CPI2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G890AUCS5CPI4 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G890AUCS5CPK3 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G890AUCS5CPK4 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G890AUCS5CPK5 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G890AUCU5DQB1 Tiếng Việt Android 7.0 Nougat

SM-G891A Galaxy S7 Active Tiếng Việt - AT&T

 • G891AUCU1APE7 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G891AUCU1APG7 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G891AUCS1APH1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G891AUCS2API2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G891AUCU2APK2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G891AUCS2APL1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G891AUCS2AQA1 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G891AUCS2BQA7 Tiếng Việt Android 7.0

SM-G900A Galaxy S5 - AT&T - Tiếng Việt Android 4.4.2 ~ 5.1.1

 • G900AUCU4BOF3 Tiếng Việt Android 5.0
 • G900AUCU4COI5 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G900AUCS4CPA1 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G900AUCS4CPA2 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G900AUCS4CPA3 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G900AUCS4CPA4 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G900AUCS4CPA5 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G900AUCS4CPA6 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G900AUCU4DPH2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G900AUCS4DPH3 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G900AUCS4DPH4 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G900AUCU4DQA1 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G900AUCS4DQB1 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G900AUCS4DQC1 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017

SM-G870A Galaxy S5 Active - AT&T - Tiếng Việt 4.4.2 ~ 6.0.1

 • G870AUCU1ANE4 Tiếng Việt Android 4.4.2
 • G870AUCU1BOC5 Tiếng Việt Android 5.0
 • G870AUCU2BOF2 Tiếng Việt Android 5.0
 • G870AUCU2BOF3 Tiếng Việt Android 5.0
 • G870AUCU2COJ3 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G870AUCU2CPB1 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G870AUCS2CPB3 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G870AUCS2CPB4 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G870AUCS2CPB5 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G870AUCS2CPB6 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G870AUCU2DPH2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G870AUCS2DPH3 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G870AUCS2DPH4 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G870AUCS2DPK3 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G870AUCS2DPK4 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G870AUCS2DPK5 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017

SM-G900AZ Galaxy S5 - Cricket - Tiếng Việt 4.4.2 ~ 5.0

 • G900AZTUU1ANK2 Tiếng Việt Android 4.4.2
 • G900AZTUU2BOE1 Tiếng Việt Android 5.0
 • G900AZTUU3BOG3 Tiếng Việt Android 5.0

SM-G920AZ Galaxy S6 - Cricket

SM-G920A Galaxy S6 - AT&T Tiếng Việt

 • G920AUCU1AOCE Tiếng Việt Android 5.0.2
 • G920AUCU3BOI2 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G920AUCU3BOJ7 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G920AUCU3BOJ9 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G920AUCU3CPD6 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G920AUCS4CPF1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G920AUCS4CPG1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G920AUCU4DPH5 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G920AUCS5DPI1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G920AUCS5DPJ1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G920AUCS5DPK1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G920AUCS5DPK3 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G920AUCS5DPK5 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G920AUCU5DQB3 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G920AUCU5EQA8 Tiếng Việt Android 7.0
 • G920AUCU6EQC9 Tiếng Việt Android 7.0
 • G920AUCU6EQCF Tiếng Việt Android 7.0

SM-G920R4 Galaxy S6 - Cellunar Tiếng Việt

SM-G920T Galaxy S6 - T-Mobile

 • G920T1UVU1A0CH Tiếng Việt Android 5.0.2
 • G920TUVU2COF8 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G920TUVS3DOJC Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G920TUVU3EPD1 Tiếng Việt Android 6.0.1

SM-G925A Galaxy S6 Edge - AT&T Tiếng Việt

 • G925AUCU1AOCE Tiếng Việt Android 5.0.2
 • G925AUCU2AOF3 Tiếng Việt Android 5.0.2
 • G925AUCU2AOF4 Tiếng Việt Android 5.0.2
 • G925AUCU3BOI2 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G925AUCU3BOJ7 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G925AUCU3BOJ9 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G925AUCU3CPD6 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G925AUCS4CPF1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G925AUCS4CPG1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G925AUCU4DPH5 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G925AUCS5DPI1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G925AUCS5DPJ1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G925AUCS5DPK1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G925AUCS5DPK2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G925AUCS5DPK5 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G925AUCU5EQA8 Tiếng Việt Android 7.0 Nougat - Phiên bản 2017
 • G925AUCS6DQC1 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G925AUCU6EQC9 Tiếng Việt Android 7.0 Nougat - Phiên bản 2017
 • G925AUCU6EQCF Tiếng Việt Android 7.0

SM-G925R4 Galaxy S6 Edge - U.S Cellunar Tiếng Việt

SM-G925T Galaxy S6 Edge - T-Mobile Tiếng Việt

 • G925TUVU1AOCG Tiếng Việt Android 5.0.2
 • G925TUVS3DOJC Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G925TUVU3EPD1 Tiếng Việt Android 6.0.1

SM-G928A Galaxy S6 Plus - AT&T Tiếng Việt

 • G928AUCU1AOGG Tiếng Việt Android 5.0.2
 • G928AUCU2AOI6 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G928AUCU2AOJ1 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G928AUCU2APB2 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G928AUCS2APE3 Tiếng Việt Android 5.1.1
 • G928AUCS2APE6 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G928AUCS2BPG1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G928AUCS3BPH4 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G928AUCS3BPHA Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G928AUCS3CPJ1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G928AUCS4CPK1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G928AUCS4CPL1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G928AUCS4CQA1 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G928AUCS4CQb2 Tiếng Việt Android 6.0.1 - Phiên bản 2017
 • G928AUCU4EQC6 Tiếng Việt Android 7.0 - Phiên bản 2017
 • G928AUCS4EQD1 Tiếng Việt Android 7.0 - Phiên bản 2017

SM-G928T Galaxy S6+ - T-Mobile Tiếng Việt

SM-G928R4 Galaxy S6+ - U.S Cellunar Tiếng Việt

SM-G930A Galaxy S7 Tiếng Việt - AT&T

 • G930AUCS2APC2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930AUCU2APD1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930AUCS2APE1Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930AUCS2APF2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930AUCU2APG1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930AUCS2APH1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930AUCS4API2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930AUCU4APJ4 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930AUCS4APK1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930AUCU4BQA6 Tiếng Việt Android 7.0 Nougat
 • G930AUCU4BQC2 Tiếng Việt Android 7.0 Nougat

SM-G930T Galaxy S7 Tiếng Việt - T-Mobile

 • G930TUVS2APB8 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930TUVU2APC8 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930TUVU2APD7 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G930TUVS3APD8 Tiếng Việt Android 6.0.1

SM-G935A Galaxy S7 Edge Tiếng Việt - AT&T

 • G935AUCU1APB5 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935AUCS2APC2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935AATT2APD1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935AUCS2APE1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935AUCS2APF2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935AUCU2APG1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935AUCS2APH1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935AUCS4API2 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935AUCU4APJ4 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935AUCS4APK1 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935AUCU4BQA6 Tiếng Việt Android 7.0 Nougat - Phiên bản 2017
 • G935AUCU4BQC2 Tiếng Việt Android 7.0 Nougat - Phiên bản 2017

SM-G935T Galaxy S7 Edge Tiếng Việt - T-Mobile

 • G935TUVU1APB6 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935TUVS2APB8 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935TUVU2APC8 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935TUVU2APD7 Tiếng Việt Android 6.0.1
 • G935TUVS3APD8 Tiếng Việt Android 6.0.1

SM-J700T Galaxy J7 Tiếng Việt - T-Mobile

 • J700TUVU1APD2 Tiếng Việt Android 6.0.1

SM-J700T1 Galaxy J7 Tiếng Việt - Metro PCS

 • J700T1UVU1APD3 Tiếng Việt Android 6.0.1

SM-J700T1 Galaxy J7 Tiếng Việt - Metro PCS

SM-J320A Galaxy J3 Tiếng Việt - AT&T

SM-J320AZ Galaxy J3 Tiếng Việt - Cricket

 

 

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh

Liên hệ - Hotline

Liên hệ - ZALO

Chat Zalo

zalo

Unlock - Online

Chat Zalo

vungoc-mobile

Đào tạo - Dạy nghề

 • Dạy nghề - Online

 Đào tạo dạy nghề trực tuyến - nâng cao tay nghề kỹ thuật viên phần mềm..

Who's Online

Hiện có 35 khách Trực tuyến

Liên Kết Website

Visitors Counter

free counters

Chia sẻ trang web này với bạn bè

cuc cong suat--karaoke chuyen nghiep


Liên hệ - Contact

  • Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại
  • Vũ Ngọc - Mobile
  • Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh
  • www.vungoc-mobile.com
  • TEL : (+84) 222-2821337
  • Mobile : (+84) 0979-913-808
  • Zalo : 0979-913-808
  • Skype : vungocmobile

thu mua laptop cũ hỏng

Dịch vụ mới - Service

  • Đào tạo - dạy nghề online
  • Cung cấp thiết bị sửa chữa
  • Cung cấp phần mềm sửa chữa
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Hàn Quốc
  • Giải mã - mở mạng điện thoại Nhật Bản
  • Dịch vụ chuyển đổi ngôn ngữ cho điện thoại
  • Dịch vụ sửa chữa điện thoại di dộng

thu mua laptop cũ hỏng

 • Dịch vụ giải mã - mở mạng online
 • Dịch vụ nạp tiếng việt online

cuc cong suat