Tổng hợp tất cả các driver của LG từ trước tới nay :

1 - LGATOS_SPUSBDriver_WHQL_Eng_Ver_1.1_1.1.zip
2 - LGATOSSP_USBDriver_WHQL_Kor_Ver_1.0_1.0.zip
3 - LGUnitedMobileDriver_S50MAN310AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 0.1_3.10.1.0.exe
4 - LGUnitedMobileDriver_S50MAN310AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 0.1_3.10.1.0.exe
5 - LGUnitedMobileDriver_S50MAN310AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 0.1_3.9.1.0.zip
6 - (MAC)LGUnitedMobile_Mac_Driver_Ver_4.5.zip
7 - LGUnitedMobileDriver_S4981MAN38AP22_ML_WHQL_Ver_3. 8.1(0)_2.2.zip
8 - LGUnitedMobileDriver_S4981MAN38AP22_ML_WHQL_Ver_3. 8.1(0)_4.9.8.1.zip