SKTelesys W SK-700 (SKT) Full Unlocked

In

SK-700_1

SKTELESYS W SK-700 SKT Full Unlocked

   SKTELESYS W SK-700 (TSK-SK-700)SKT Full unlocked mở mạng trực tiếp không dùng Sim ghép (X-Sim - không tháo máy,không cắt Sim đang sử dụng..) sử dụng tốt mạng Viettell (3G+GSM 900/1800Mhz + WCDMA 2100Mhz)

- Unlock Network (Mở khóa mạng trực tiếp - Direct Unlock)

SK-700_2

SK-700_3

No-Xsim

Chia sẻ bài viết này với bạn bè