Repair "Phone Dead Boot" All Phone in the World (Samsung - LG - SKY - HTC....)

In

  Nhận Repair "Boot" cho tất cả các loại điện thoại bị mất "Boot" trong quá trình chạy,nâng cấp phần mềm (Flashing phone - Up Rom..) hoặc máy bị lỗi Boot...

Danh sách loại CPU của máy có thể hỗ trợ Repair "Boot":

PXA310 - PXA312 - OMAP 2430 - OMAP 2431 OMAP 3430 - S3C6410 QSC6xxx,QSD8xxx,MSM3xxx,MSM5xxx,MSM6xxx,MSM7xxx..

Danh sách loại máy có thể hỗ trợ Repair Boot:

Repair Boot All Samsung Anycall - Qualcomm:

- SPH-W2400,SPH-W2500,SPH-W2700,SPH-W2900,SPH-W3000,SPH-W3300,SPH-W3400,SPH-W3500,SPH-W3600,SPH-W4100,SPH-W4200,SPH-W4700,SPH-W5000,SPH-W5200,SPH-W5300,SPH-W5310,SPH-W5500,SPH-W5700,SPH-W5900,SPH-W6000,SPH-W6300,SPH-W6310,SPH-W7100,SPH-W7700,SPH-W7900,SPH-W8300,SPH-W8400,SPH-W8500,SPH-W8700, SPH-W9000, SPH-W9100,SPH-W9300, SPH-W9500

- SPH-M4500,SPH-M4800,SPH-M6200,SPH-M7200,SPH-M8400

- SCH-W200,SCH-W210,SCH-W240,SCH-W250,SCH-W270,SCH-W290,SCH-W300,SCH-W320,SCH-W330,SCH-W340,SCH-W350,SCH-W360,SCH-W380,SCH-W390,SCH-W410,SCH-W420,SCH-W550,SCH-W570,SCH-W580,SCH-W590,SCH-W750,SCH-W760,SCH-W770,SCH-W780,SCH-W830,SCH-W850,SCH-W860,SCH-W880,SCH-W900,SCH-W910,SCH-W920, SCH-W930, SCH-W940, SCH-W960

- SCH-M450,SCH-M470,SCH-M480,SCH-M490,SCH-M495,SCH-M620,SCH-M710, SCH-M715 SCH-M720

- SHW-A110K, SHW-A110S, SHW-A130K, SHW-A130S, SHW-A160S, SHW-A180S

Repair Boot All LG CYON - Qualcomm

- LG-KH1000,LG-KH1200,LG-KH1300,LG-KH1400,LG-KH1600,LG-KH1800,LG-KH1800M,LG-KH2100,LG-KH2200,LG-KH2700,LG-KH3100,LG-KH3400,LG-KH3900,LG-KH4500,LG-KH6400,LG-KH6500,LG-KH8000,LG-KH8200,LG-KH8600

- LG-KU1700,LG-KU4000,LG-KU4300,LG-KU6000,G-KU6300,LG-KU9000,LG-KU9100,LG-KU9200,LG-KU9300,LG-KU9600

- LG-SH100,LG-SH110,LG-SH130,LG-SH150,LG-SH150A,LG-SH170,LG-SH210,LG-SH240,LG-SH400,LG-SH410,LG-SH460,LG-SH470,LG-SH490,LG-SH640,LG-SH650,LG-SH810,LG-SH860,LG-SH860S

- LG-SU100,LG-SU130,LG-SU200,LG-SU210,LG-SU410,LG-SU420,G-SU430,LG-SU600,LG-SU630,LG-SU900,LG-SU910,LG-SU920,LG-SU960

- LG-KB1300,LG-KB1500,LG-KB1800,LG-KB2700,LG-KB6100,LG-KB6300,LG-KC3500,LG-KD1200,LG-KF1000,LG-KF1100,LG-KP4700,LG-KV4200

- LG-LB1200,LG-LB1500,LG-LB1700,LG-B2500,LG-LB2500H,LG-LB2700,LG-LB2900,LG-LB2900S,LG-LB2100,LG-LB3300,LG-LB3300P,LG-LP3400,LG-LB6100,LG-LB6300,LG-LC3200,LG-LC3600

- LG-LH2000,LG-LH2100,LG-Lh2300,LG-LH2300W,LG-LH2600,LG-LH5000,LG-LH6400,LG-LH8000,LG-LH8600,LG-LH8600S,LG-LP5900,LG-LP9500

- LG-LU1400,LG-LU1600,LG-LU2100,LG-LU6000,LG-LU6300,LG-LU9000,LG-LU9100,LG-LU9400

- LG-LV2300,LG-LV2400,LG-LV3000,LG-LV3000S,LG-LV3700,LG-LV3800,LG-LV3900,LG-LV4200,LG-LV6000.LV7400,LG-LV7400R

- LG-SB120,LG-SB130,LG-SB190,LG-SB210,LG-SB270,LG-SB310,LG-SB350,LG-SB610,LG-SB630

- LG-SD100,LG-SD200,LG-SD210,LG-SD220,LG-SD230,LG-SD260,LG-SD280,LG-SD290,LG-SD330,LG-SD340,LG-SD350,LG-SD370,LG-SD410,LG-SD460,LG-SD810,LG-SD820,LG-SD840,LG-SD860,LG-SD870,LG-SD910,LG-SD1000,LG-SD1010,LG-SD1100,LG-SD1110,LG-SD1200,LG-SD1300,LG-SD1500,LG-SD1600,LG-SD2100,LG-SD2200,LG-SD2500,LG-SD9200,LG-SD9210,LG-SD9220,LG-SD9230

- LG-SV240,LG-SV260,LG-SV280,LG,SV300,LG-SV300S,LG-SV390,LG-SV420,LG-SV550,LG-SV570,LG-SV590,LG-SV600,LG-SV710,LG-SV730,LG-SV800,LG-SV900

Repair Boot All SKY Phone - Qualcomm

SKY IM-R300,IM-S240K,IM-S320,IM-S320K,IM-S350,IM-S370,IM-S410,IM-S500K,IM-R470S,IM-U210K,IM-U220,IM-U220K,IM-U300K,IM-U310,IM-U310K,IM-U440S,IM-S440K,IM-U460K

 

Repair Boot All Samsung Softbank - Qualcomm

- 705Sc,706Sc,707Sc,707Sc2,708Sc,709Sc,730Sc,731Sc,740Sc,805Sc,820Sc,821sc,830Sc,920Sc,930Sc,931Sc,941Sc

 

Repair Boot All LG DoCoMo - Qualcomm Devices

-L01A,L02A,L03A,L04A,L06A,L600i,L601i,L602i,L704i,L705i,L705ix,L706ie,L852i

PXA310 Devices :

 

PXA312 Devices :

 

 

OMAP 2430 Devices :

OMAP 2431 Devices :

S3C6410 Devices :

 

 

Samsung Qualcomm

 

 

 

LG Qualcomm

 

LG CYON ( Repair Boot All Phone "DEAD BOOT" By Unlock, Flashing With Octopus Box,  Z3X Box & Vygis)

 

- KH Series : KH1000, KH1200, KH1400, KH1600, KH1800, KH1800M, KH2100, KH2200, KH2700, KH3100, KH3900, KH4500, KH6400, KH6500, KH8000, KH8200, KH8600

- KU Series : KU1700, KU4000, KU6000, KU6300, KU9000, KU9100, KU9500

- SH Series : SH110, SH130, SH150, SH150A, SH170, SH210, SH240, SH400, SH410, SH460, SH470, SH490, SH640, SH650, SH860

- SU Series : SU100, SU410, SU420, SU600, SU630, SU900, SU910, SU950

 

- LV Series : LV7400, LV7400R

Siemen - BenQ

HTC

Samsung Broadcomm

Modem Broadband

Other

 

PS: Danh sách model sẽ tiếp tục bổ xung

 

 

Chia sẻ bài viết này với bạn bè