You are here: Home Tin tức Software - Phần mềm Huawei Nova 5i GLK-AL00 9.1.0.185(C00E185R3P2) | Lock Huawei ID (Phone activation) EMUI 9.1.0.

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Huawei Nova 5i GLK-AL00 9.1.0.185(C00E185R3P2) | Lock Huawei ID (Phone activation) EMUI 9.1.0.

Email In PDF.


-------------------(Phone Infomation)---------------------
(bootloader) GLK-AL00
OKAY [  0.083s]
Finished. Total time: 0.087s
devicemodel: GLK-AL00
Finished. Total time: 0.052s
(bootloader) :GLK-AL00 9.1.0.185(C00E185R3P2)
OKAY [  0.081s]
Finished. Total time: 0.094s
(bootloader) :GLK-LGRP1-CHN 9.1.0.185
OKAY [  0.091s]
Finished. Total time: 0.091s
(bootloader) :GLK-AL00-CUST 9.1.0.185(C00)
OKAY [  0.092s]
Finished. Total time: 0.092s
(bootloader) :GLK-AL00-PRELOAD 9.1.0.2(C00R3)
OKAY [  0.086s]
Finished. Total time: 0.086s
(bootloader) :9
OKAY [  0.080s]
Finished. Total time: 0.080s
vendorcountry: all/cn
Finished. Total time: 0.052s
FAILED (remote: 'Command not allowed')
Finished. Total time: 0.063s
-----------------------------------------------------------
(bootloader)
OKAY [  0.082s]
Finished. Total time: 0.082s
(bootloader) hotainfo_len:0x0000005D
(bootloader) "C_version":"C00","D_version":"D000","PLMN":"460
(bootloader) 02","BoardID":"7889","DeviceName":"GLK-AL00",
OKAY [  0.153s]
Finished. Total time: 0.163s
dongle_info: RSA-2048,0x9001,0x7000,0x6000,0x5100,0x5000
Finished. Total time: 0.071s
rescue_get_updatetoken: 0A0AF13D3DCDD085
Finished. Total time: 0.068s
(bootloader) E7D9B9FD367C61543B62ADDE0691D5AA
(bootloader) 5484BEAF977A629FD27076ADF00D8F95
rescue_get_hwid:
Finished. Total time: 0.123s
(bootloader) main version do not exist in oeminfo!

rescue_phoneinfo: NO MAIN VERSION
Finished. Total time: 0.093s
rescue_version: rescue0.6
Finished. Total time: 0.091s
(bootloader) Ver2.3
OKAY [  0.082s]
Finished. Total time: 0.087s
(bootloader) huawei_key_v1
OKAY [  0.085s]
Finished. Total time: 0.095s
-----------------------------------------------------------
-------------------(Unlock bootloader)--------------------
(bootloader)  locked
OKAY [  0.082s]
Finished. Total time: 0.082s
(bootloader)  FB LockState: LOCKED
(bootloader)  USER LockState: LOCKED
OKAY [  0.123s]
Finished. Total time: 0.123s
-----------------------------------------------------------
(bootloader) 4315mv
OKAY [  0.082s]
Finished. Total time: 0.092s
(bootloader) status        : SAFE
(bootloader) version       : v2.0
(bootloader) current status: SAFE
(bootloader) old status    : SAFE
(bootloader) change_time   : 0
(bootloader) item:usb-debug, category:potential, credible:Y,
(bootloader)     status:RISK, old status:RISK, time:1577941826,
(bootloader) item:verifyboot, category:integrity, credible:N,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:verity-enable, category:integrity, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:key-files, category:integrity, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:verified-state, category:integrity, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:eima, category:integrity, credible:N,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:root-prop, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:fblock, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:userlock, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:check-su, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:sysrw, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:setids, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:kcode, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:kcode-syscall, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:se-enforcing, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:se-hook, category:root, credible:N,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:root-procs, category:root, credible:N,
(bootloader)     status:SAFE, old status:RISK, time:1577941825,
OKAY [  1.414s]
Finished. Total time: 1.414s
(bootloader) secure image verify fail
OKAY [  0.079s]
Finished. Total time: 0.089s
rescue_ugs_port: UGSA
Finished. Total time: 0.062s
getvar:rescue_enter_recovery FAILED (remote: 'FAIL:need all image flashed!')
Finished. Total time: 0.062s
-------------------------------

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh